algemene voorwaarden

                                       Algemene voorwaarden    

Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u anderen informatie betreffende mijn praktijk Buiten de Box Coaching. Door ondertekening verklaart u dat deze tekst duidelijk is en dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.

De begeleiding bestaat uit:

  • Een coachsessie incl intake/ kennismaking: helder krijgen van de hulpvraag en kijken of er voldoende vertrouwen is om samen te werken.  Toelichting van werkwijze en werkplan.
  • Daaropvolgende coachsessie: u werkt, samen met mij, aan de oplossing of verandering van de hulpvraag.
  • Evaluatie: Na afronding van een traject vindt een afsluitende evaluatie plaats. Bij langere trajecten gebeurt dit in overleg met u ook tussentijds.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de begeleiding. U draagt zelf verantwoording wat er tijdens en na de sessies gebeurt en de handelingen waarop u komt als reactie op de behandeling.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als u coach, een dossier aanleg. Uw persoonlijke dossier bevat uw persoonsgegevens, het werkplan en aantekeningen over de voortgang van de begeleiding.

Wanneer de begeleiding wordt afgesloten ben ik verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren. Daarna wordt het vernietigd. Wenst u dat dit eerder gebeurt, dan kunt u dit schriftelijk, incl. kopie identiteitsbewijs, bij mij aanvragen.

U heeft recht om het dossier in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak bij mij maken. Ook heeft u het recht feitelijke onjuiste informatie in het dossier te laten corrigeren of te laten verwijderen/ vernietigen.

Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders recht om geïnformeerd te worden over de inhoud van de gesprekken. Van 12 tot 16 jaar gaat dit in overleg met het kind. Vanaf 16 jaar mag de jongere dit zelf bepalen. In mijn praktijk respecteer ik in hoeverre ouders geïnformeerd worden de wens van het kind, mits dit geen onveilige situaties oplevert.

Wanneer u klachten heeft over de begeleiding, raad ik u aan dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u uw klacht voorleggen aan het CAT

Voor elk consult (met intake bij eerste kennismaking) wordt 80,00 gerekend. Dit bedrag dient u binnen 2 weken van factuurdatum over te maken op rekeningnummer NL22KNAB0258742062 t.a.v. Buiten de Box Coaching

Als u een PGB of ZIN-indicatie heeft worden de facturen ingediend bij de budgethouder. (Gemeente of Sociale verzekeringsbank)

Indien u een afspraak wilt annuleren dient u dit minimaal 24 uur voor uw afspraak te doen, anders wordt alsnog uw consult in rekening gebracht, uitzonderingen daargelaten.

Uw gegevens vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ik mag geen gegevens over u verstrekken zonder toestemming.

Met deze voorwaarden geeft u mij toestemming uw situatie indien nodig (anoniem en vertrouwelijk) met collega’s of mentoren te bespreken, om uw begeleiding te optimaliseren.

Met deze voorwaarden geeft u mij toestemming uw gegevens met huisarts/andere hulpverlener te bespreken. Dit wordt altijd van tevoren nog met u besproken.

Zet indien akkoord hier uw handtekening(en):

Na(a)m(en):                                                                                                                       

Plaats + datum:

NB: Bij begeleiding van kinderen tot 16 jaar zijn de handtekeningen van beide ouders nodig